Our Services

บริษัทฯ มีบริการพัฒนาเครื่องจักร หรือ สร้างเครื่องจักรใหม่ โดยอาศัยอุปกรณ์ และ

ระบบควบคุมที่ทางบริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศทั่วโลก