Motion Control System (MCS)

      การควบคุมการเคลื่อนที่หรือ Motion Control System นั้นมีความสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วนั้น ทำให้ Motion Control System เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพราะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานและทำให้การผลิตเป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากระบบ Motion Control นั้นประกอบขึ้นด้วยระบบทางกลและทางไฟฟ้าตลอดจนคอมพิวเตอร์และการควบคุม ดังนั้นเพื่อที่จะให้ระบบ Motion Control สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น การออกแบบและการเลือกส่วนประกอบต่างๆของระบบต้องทำอย่างถูกต้อง จึงจะได้ระบบที่สามารถทำงานได้ดีและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน